Giấy phân trang 5 mầu nhựa Sunwood 6646 ( Dán trình ký )

7.000